Featured image of post Dispatchers trong Kotlin Coroutines

Dispatchers trong Kotlin Coroutines

Hiểu một cách đơn giản, Dispatcher sẽ quyết định xem Coroutines được thực thi trên thread nào. Có thể là main thread, background thread, hoặc nó đẩy Coroutines vào thread pool.

Featured image of post Custom Curved Bottom Navigation Bar trong Flutter

Custom Curved Bottom Navigation Bar trong Flutter

Ở dự án gần đây, mình được toàn quyền quyết định UI/UX của app. Vậy nên, mình muốn cải thiện thêm Bottom Navigation Bar, muốn nó trônng màu mè hơn một chút, thay vì dùng Bottom Navigation Bar mặc định của Flutter.