Featured image of post Flutter Hooks - viết code ngắn gọn và hiệu quả hơn

Flutter Hooks - viết code ngắn gọn và hiệu quả hơn

Khi tìm kiếm từ khoá Hooks trên Google, chúng ta sẽ thấy rất nhiều kết quả liên quan đến React. Quả thật, như trong phần giới thiệu, thư viện flutter_hooks được tác giả Remi Rousselet build dựa trên niềm cảm hứng từ React.

Flutter Hooks là cái chi chi?

Khi tìm kiếm từ khoá Hooks trên Google, chúng ta sẽ thấy rất nhiều kết quả liên quan đến React. Quả thật, như trong phần giới thiệu, thư viện flutter_hooks được tác giả Remi Rousselet build dựa trên niềm cảm hứng từ React.

Hooks là một loại object giúp quản lý life-cycle của Widget. Mục tiêu duy nhất của nó là giúp tăng khả năng chia sẻ source code giữa các Widget bằng cách loại bỏ các phần code trùng lặp.

Các bạn có thể sẽ thắc mắc: “Ủa, StatefulWidget trong Flutter đã có method initStatedispose để lo việc quản lý life-cycle rồi cơ mà? Cần gì Hook nữa?”. Chính xác, thế nhưng chúng ta rất khó để tái sử dụng code trong 2 method này. Và Hooks sinh ra để giải quyết vấn đề đó.

Hướng dẫn sử dụng

Một ví dụ đơn giản về Hooks như sau:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
class MyHookWidget extends HookWidget {
 const MyHookWidget({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final counter = useState(0);

  return Scaffold(
   body: Center(
    child: Text('Counter: ${counter.value}'),
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: () => counter.value++,
    child: const Icon(Icons.add),
   ),
  );
 }
}

Bạn có thể thấy Widget của chúng ta thay vì extend StatefulWidget hay StatelessWidget, thì bây giờ nó phải extend một HookWidget. Trong method build có một từ khoá lạ lạ là useState, đấy chính là một trong những hook của Flutter Hooks, phần sau chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số hook cơ bản của nó.

Giờ đây, khi bạn click vào FloatingActionButton, giá trị của text sẽ thay đổi với biến counter tăng dần, nó tương tự như cách mà StatefulWidget hoạt động phải không nào?

useEffect hook

Nó gần giống với useEffect hook của React, được sử dụng để thực hiện các side effect synchronously trong quá trình render. Effect có thể return một function, function này sẽ được gọi khi effect được gọi lại hoặc widget bị dispose.

Mặc định, effect được gọi lại mỗi lần build, trừ khi chúng ta truyền param key. Khi đó, effect chỉ được gọi lại khi key thay đổi.

Side effect có thể bao gồm stream subscription, mở một WebSocket connection hoặc thực hiện một HTTP request. Chúng ta có thể cancel chúng khi widget bị dispose.

1
2
3
4
5
6
useEffect(() {
 performSideEffect();
 return () {
  cleanUp();
 };
}, [key]);

useState hook

Đây là loại hook cơ bản nhất khi bạn muốn chuyển một StatelessWidget sang StatefulWidget. Khi được gọi trong method build, nó sẽ giữ state giữa những lần widget rebuild.

1
final counter = useState(0);

Trong ví dụ này, chúng ta truyền cho nó một giá trị khởi tạo là 0. Biến counter chính là một instance của ValueNotifier. State được lưu trong thuộc tính value của ValueNotifier. Mỗi khi giá trị của value bị thay đổi, useState hook sẽ rebuild widget để hiển thị giá trị mới.

useMemoized hook

Đây là một method hữu ích khi bạn cần tạo một object phức tạp và muốn trả về cùng một object đó qua nhiều lần rebuild widget con. useMemoized sẽ giúp chúng ta cache object đó, giá trị chỉ được tính toán trong lần gọi đầu tiên, còn những lần sau, nó sẽ trả về giá trị đã được lưu trước đó.

1
2
3
4
final complexObject = useMemoized(
 () => createComplexObject(),
 []
);

useRef hook

Tạo một object chứa một thuộc tính có thể thay đổi. Tuy nhiên thì việc thay đổi thuộc tính của object sẽ không có effect. Nó phù hợp cho các use-case mà chúng ta cần share state giữa những lần build method được gọi, nhưng tránh được việc rebuild không cần thiết.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
final textController = useTextEditingController();

/// Sử dụng useState() trong trường hợp này
/// sẽ làm widget rebuild mỗi lần nhập một ký tự
// final name = useState('');
final name = useRef('');
useEffect(() {
 textController.addListener(() {
  name.value = textController.text;
 });
 return null;
}, []);

useCallback hook

Cache instance của toàn bộ một function, nếu như chính function đó được gọi lại.

1
2
3
final cachedFun = useCallback(() {
 Statements
}, []);

useContext hook

Giữ BuildContext của HookWidget, giúp chúng ta không phải truyền param context qua các method.

1
2
3
4
5
Widget createSizedBox() {
 return SizedBox(
  height: MediaQuery.sizeOf(useContext()).height / 10
 );
}

useValueChanged hook

Theo dõi một giá trị và trigger một callback bất cứ khi nào giá trị của nó thay đổi. Quay trở lại với ví dụ ban đầu, chúng ta sửa một chút như sau:

1
2
3
4
5
6
7
final count = useState(0);
final newCount = useState(0);
useValueChanged(count.value, (oldValue, oldResult) {
 print('oldValue = $oldValue, oldResult = $oldResult');
 newCount.value += 5;
 return newCount.value;
});

Khi click FloatingActionButton, kết quả sẽ được in ra lần lượt như sau:

1
2
3
4
oldValue = 0, oldResult = null
oldValue = 1, oldResult = 5
oldValue = 2, oldResult = 10
...

Bạn có thể thấy, mỗi khi giá trị của count thay đổi, newCount cũng sẽ được thay đổi theo.

useStream hook

Giúp subscribe một Stream và return state hiện tại nó.

1
final snapshot = useStream(backend.stream);

useAnimationController hook

Tạo một AnimationController và nó sẽ bị dispose một cách tự động.

1
2
3
final controller = useAnimationController(
 duration: Duration(seconds: 1)
);

Lợi ích của Hooks

 1. State Management: Hooks giúp đơn giản hóa việc quản lý local state, đảm bảo widget chỉ xử lý logic liên quan đến nó.
 2. Giảm duplicate code: Custom hooks cho phép bạn tái sử dụng logic của widget, giảm đáng kể việc duplicate code và cải thiện chất lượng code.
 3. Cải thiện Hot Reload: Với hooks, hot reload mặc định ít bị lỗi hơn vì trạng thái của hook được giữ nguyên.
 4. Tiện lợi: Một số built-in hooks như useAnimationController, useFutureuseStream là những method có thể áp dụng cho nhiều use-case phổ biến.
 5. Đơn giản hóa life-cycle: Việc quản lý các life-cycle phức tạp trở nên đơn giản hơn rất nhiều với Flutter Hooks. Chúng cung cấp một giải pháp để dễ dàng quản lý state, side-effects và stream subscriptions.
 6. Custom hooks linh hoạt: Ngoài các hook đã có sẵn, Flutter Hooks cho phép bạn tạo các hooks tùy chỉnh, giúp việc viết code linh hoạt hơn.

Có thể bạn đã biết Remi Rousselet còn là tác giả của 2 thư viện State Management nổi tiếng là ProviderRiverpod. Trong đó thì anh ấy đã kết hợp Riverpod và Hook trong một thư viện là Hooks Riverpod. Bạn có thể nhân hai sức mạnh với thư viện này. Riverpod là dành cho “global” application state, còn hooks dành cho local widget state.

Lời kết

Mình thấy Flutter Hooks khá tiềm năng, nhưng vẫn thấy chưa nhiều dự án áp dụng. Không biết các bạn đã từng áp dụng nó chưa? Nếu thấy nó có ưu hoặc nhược điểm gì, hãy chia sẻ với mình nhé.

comments powered by Disqus
Built with Hugo
Theme Stack thiết kế bởi Jimmy